Общи условия

на "ИВИЛ-И" ООД /Фирмата/

 1. Сфера на приложение
 2. Долупосочените Общи условия на продажба, доставка и заплащане важат за всички договори, доставки и други услуги, включително и при даване на информация и консултации.
  1. Общите условия са валидни за всички бъдещи договори с клиента на Фирмата, както и за бъдещите му доставки и други услуги.
  2. Общите условия на клиента нямат приложение по отношение на Фирмата освен ако те не са писмено признати от Фирмата.
 3. Сключване на договор

  Поръчката на клиента се счита за приета от Фирмата когато клиентът е потвърдил поръчката или е приел доставката. За договорения обем на доставка и/или услуги е определящо съдържанието на потвърждението на поръчката, а при липса на потвърждение - издаването на Разписка за доставка или на фактура на Фирмата. В случай, че доставката се различава по съдържание от поръчката, то тогава се счита, че съгласието на клиента е дадено, при положение, че той не възрази с препоръчано писмо в продължение на 4 дни след приемане на стоката.

 4. Цени

  Минималната стойност на поръчката е 30.00 лв. нето.

  Направената от Фирмата оферта е валидна 4 седмици. След изтичане на този срок са валидни цените в момента на доставката, съгласно ценовата листа на Фирмата. В случай, че няма направена специална оферта на клиента са валидни цените по ценова листа в деня на доставката. Цените се основават на валидната за момента калкулация. Данък добавена стойност (ДДС) не се съдържа в цената и се калкулира със съответната законова стойност отделно във фактурата. Увеличаване на цените на основните материали или на разходите, повишаване на цените от страна на доставчиците на Фирмата, както и повишения на данъчната ставка от законодателните органи позволяват увеличение на договорените цени от страна на Фирмата.

 5. Условия на плащане
  1. Фактури, издавани от Фирмата са платими в срок до 14 дни, като при плащане от клиента в срок до 7 дни, считано от датата на издаване на фактурата е гарантирано сконто от 2%, ако не е договорена друга търговска отстъпка,а след 15-тия ден към цената се начисляват лихви за забава. Продажната цена е дължима незабавно в случай, че клиентът е изпаднал в забава за плащане на други задължения към Фирмата.
  2. Лихвата за забава е в размер на 1% месечно върху дължимата сума за времето на просрочие до датата на получаване на сумата.
   Всички договорености за разсрочено плащане за валидни само в случай, че изрично е направено такова писмено договаряне. При неспазване на договорените срокове при разсрочено плащане Фирмата е в правото си да изисква незабавно плащане на цялата дължима сума.
  3. Когато Клиентът е в забава за плащане или е в процес на ликвидация или е изпаднал в несъстоятелност, то цялата дължима сума става незабавно изискуема, дори ако преди настъпването на някои от посочените събития, Фирмата се е съгласила на разсрочено плащане. В тези случай, ако плащането не бъде извършено незабавно то Фирмата е в правото си да вземе обратно закупените стоки и клиентът няма право на задържане.
  4. Датата на падежа за плащане не се променя независимо от предявени претенции от страна на клиента за заплащане на щети, гаранции и др. При искания за замяна на поръчаните стоки от страна на клиента, последният няма право да не плати поръчаното или да го задържи.
 6. Условия на доставка
  1. Нашите задължения за доставка се разбират под запазване на правото на пълна и правилна ”само доставка”, освен ако забавянето или не доставянето е по наша вина.
  2. При специални изработки е позволено отклонение в размер на +/- 10% от договореното количество и това увеличение или намаление ще бъде отразено във фактурата.
  3. Фирмата си запазва правото на промяна в размера на доставените от нея стоки в рамките на обичайните за пазара отклонения, освен ако не сме потвърдили изрично, че ще спазим точните размери.
  4. Фирмата е в правото си да извършва доставки на части.
  5. Правото на собственост преминава върху клиента в момента, в които стоката му бъде доставена.
  6. При забавяне на приемането на доставката на поръчаните стоки по вина на клиента, рискът преминава върху последния в момента в които фирмата го е уведомила за доставката.
  7. При поръчки на стоки на стойност по-голяма от 100 BGN нето транспортните разходи за доставка не се заплащат.
   Начинът на доставка се избира от Фирмата. При поръчки на стойност по-малка от 100.00 лв. нето се начисляват обичайните транспортни и опаковъчни разходи и/или се намалява договорената търговска отстъпка с 2%. Външната опаковка се начислява по нейната себестойност и не се връща освен ако се касае за EURO-палетите.
  8. Изпращането на експресни пратки се извършва за сметка на получателя.
  9. Във всяка фактура фигурира “доставка на стока“, като последна позиция с определена сума.
 7. Срок на доставка
  1. Данните за сроковете на доставка са приблизителни и необвързващи. Задължението за доставка от страна на Фирмата не е в сила когато клиентът закъснява с плащания, които имат падеж или с други свои задължения спрямо Фирмата. Ако клиентът закъснее с плащането с повече от 30 дни или при него е извършено секвестиране или имущественото/финансовото му състояние значително се влоши, Фирмата има право да се откаже от всички неизпълнени договори за доставка или да изисква авансови плащания. В тези случай, искови претенции на клиента към Фирмата поради нанесени щети и последици от забавяне са напълно изключени.
 8. Запазено право на собственост
  1. Стоките, предмет на доставка от Фирмата остават собственост на Фирмата [PD1] до пълното заплащане на всичките задължения на клиента, независимо на каква основа са възникнали или могат да възникнат те. Ако клиентът плаща с чек или запис на заповед, задължението към Фирмата се счита изпълнено едва тогава, когато тези документи са осребрени. При запазено право на собственост върху стоки, клиентът е длъжен да застрахова срещу пожар и кражба доставените му стоки. Незаплатените изцяло стоки не могат да се препродават или отдават в залог или да се включват в обезпечения като гаранция.
   Ако съдия-изпълнител желае да отнеме доставената стока, то пред съдия-изпълнителя трябва да се заяви собствеността на Фирмата като се посочи наименованието и точния адрес на Фирмата. За евентуални секвестирания Фирмата трябва да бъде незабавно уведомена. Ако доставените стоки бъдат продадени против забраната на клиента, то запазеното право на собственост на Фирмата се простира върху вземанията на клиента, възникнали при тази продажба. Веднага след възникване на вземането на клиента спрямо трето лице, вземането се счита за неотменимо отстъпено на Фирмата и клиентът е длъжен да съобщи при поискване от страна на Фирмата своя клиент, като запазеното право на собственост справедливо се удължава.
 9. Гаранция, обезщетение, гражданска отговорност на производителя за продукта
  1. Доставените стоки трябва незабавно грижливо да се проверят от клиента по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите и позволяващите установяване недостатъци да се опишат подробно в документа за доставка. С това действие се изключват всички други искови претенции и по-специално искови претенции за обезщетение. Ако при приемането не може да се извърши грижлива проверка това обстоятелство трябва да се отбележи върху документа за доставка. Недостатъците, които могат да се установят при последващата проверка трябва подробно писмено да се рекламират в рамките на 4 дни от датата на доставка.
  2. Ако доставената стока има недостатъци или ако в рамките на гаранционния срок се открият дефекти, Фирмата в разумен срок извършва поправка или замяна, като това дали да поправи или замени зависи от избора на Фирмата. Други възможности и по-специално намаляване на размера на заплащането не съществуват.
   Естественото износване, непрофесионалното третиране, прекомерното натоварване, небрежност и изменения на стоката без съгласие на Фирмата изключват всякаква гаранция.
  3. Извънгаранционния срок отговорност за продукта от страна на Фирмата за всевъзможни последващи щети от дефектите е изключена.
  4. За всякакви претенции на клиента към Фирмата, клиентът се съгласява, че има право на искови претенции само според регламента на тези условия и само в такъв обхват, в какъвто Фирмата има право на искови претенции към фирмата-производител на съответния дефектен продукт.
  5. Ако се прави поръчка въз основа на задание на клиента в отклонение от стандартната версия на асортимента на Фирмата за доставки, то изпълнението се извършва без всякаква отговорност от страна на Фирмата за товароносимостта на това специално изпълнение с риск за клиента. При това Фирмата не носи каквото и да било задължение за предупреждение, проверка или деклариране по отношение на пригодността или товароносимостта на това специално изпълнение за определени области на приложение. Изключени са всякакви искови претенции за обезщетение, по-специално последващи щети от дефекти.
  6. За свързващи елементи с галванични покрития, които са подобрени до клас на якост 10.9 или по-висок, съществува опасност от водородна крехкост. Също и при последваща термообработка не може да бъде изключен остатъчен риск. Изрично се дава указание за произтичащото от това намаляване на товароносимостта. Ето защо такива покрития се правят само по желание и за риск на клиента. В този случай, всякакви гаранционни претенции или искови претенции за обезщетение към Фирмата са изключени.
 10. Връщания
  1. Връщане на Фирмата на доставена стока може да се направи само с изрично писмено съгласие и при предварително определени от Фирмата условия. Във всеки случай връщането трябва да стане франко склада на Фирмата, за риск и за сметка на клиента. При специални изработки не е възможно връщане.
 11. Място на изпълнение, място на правораздаване, приложимо законодателство
  1. Като място на изпълнение на доставката се счита договорен град София.
  2. Като място на правораздаване се счита за договорен съответния компетентен съд в град София.
  3. Прилага се действащото българското законодателство. Не се прилагат разпоредби въз основа на международни търговско-правни спогодби.